Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen Mondzorg Galgenwaard, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Derden

Mondzorg Galgenwaard is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Mondzorg Galgenwaard zal bij de keuze van deze eerder zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Mondzorg Galgenwaard is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgelijk wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van de behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s).

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling op werkdagen telefonisch te worden geannuleerd. Bij een niet of niet tijdige annulering van de afspraak kan Mondzorg Galgenwaard de kosten voor de gereserveerd tijd in rekening brengen. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. Mondzorg Galgenwaard draagt al haar vorderingen bij cessie over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso: de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mondzorg Galgenwaard is beperkt tot het bedrag waarop de door Mondzorg Galgenwaard afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Mondzorg Galgenwaard onder de verzekering.